Fact Sheets: Haitian-Creole - Kreyól Ayisyen

FactSheets.jpg

Elaji seksyon yo ki anba a pou wè anpil fich enfòmasyon nou ofri.

Fich enfòmasyon nou yo disponib an chinwa, angle, franse, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, panyòl, tagalog, ak vyetnamyen sou bò gòch ba navigasyon.

(Expand the sections below to view the many fact sheets we offer.

Our fact sheets are available in Chinese, English, French, Haitian-Creole, Korean, Russian, Spanish, Tagalog, and Vietnamese on the left-hand navigation bar.)

Teworis Byolojik (Bioterrorism)

Pwopagasyon Maladi Enfektyez (Emerging Infectious Diseases)

Preparasyon Jeneral (General Preparedness)

Radyasyon (Radiation)

Preparasyon pou Move Tan (Weather Preparedness)